Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 21maart mogen de bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot naar de stembus om hun lokale politieke voorkeur uit te spreken.
Door te stemmen op een geloofwaardige kandidaat kunt u direct invloed uitoefenen op het lokale bestuur van uw gemeente.

Om u een goed beeld te geven waarvoor OPA Tilburg staat, kunt u hieronder lezen hoe wij uw stem gaan omzetten in daadkracht.

Misschien komt u op onze site via één van de stemwijzers/kompassen die ook de Tilburgse politieke arena voor de aanstaande verkiezingen in kaart proberen te brengen. Op alle onderwerpen heeft OPA zijn visie en standpunt gedeeld. Nogal wat vindt u terug in onze 013 stellingen en de daar vermelde nadere uitleg. Natuurlijk is het geen uitputtende weergave van onze aandachtspunten en verdient en krijgt elke probleem/onderwerp in Tilburg de volledige en noodzakelijke aandacht. Wat wij vooral een beetje belachelijk en onheus vinden in de aan u gepresenteerde kieswijzers is de wijze waarop bijna altijd een kostenverhoging voor de burger wordt aangedragen bij elke positieve maatregel. Tilburg is de tweede rijkste gemeente van ons land (Amsterdam nummer één) en heeft daardoor een behoorlijk budget om de burger op allerlei vlakken tegemoet te komen vanuit de, bij de burger al opgehaalde heffingen en belastingen (en door, onder anderen goed bestuur, opgebouwde reserves) . Om bij elke, vaak uitermate normale tegemoetkoming/verplichting, (veiligheid, opgeruimdheid, betaalbare zorg, parkeren zorgverleners, veiligheid cityring, cultuur & sportvoorzieningen etc.) weer naar de al belastingbetalende Tilburger te wijzen om (weer) de portemonnee te openen is belachelijk en een goed functionerend stadsbestuur onwaardig.


001 - “Schoonste stad van het land” maar dan ook echt opgeruimd, veilig begaanbaar en zuiver
Enkele jaren terug hadden we in Tilburg een klein financieel dipje (in een periode van ongeveer 25 jaar positief tot zéér positief afgesloten jaarrekeningen). De destijdse gemeenteraad ging akkoord met een voorgesteld laagste onderhoudsniveau voor ongeveer de hele stad. Alleen rond flinke winkelcentra en in de binnenstad zou het onderhoud op het oude nette en opgeruimde peil blijven. Nu na enkele jaren van dat laagste onderhoudsniveau zien we een vieze stad met gevaarlijke straatbeelden. (losliggend en opgedrukt straat en stoepwerk) Die onderhoudsniveaus moeten snel naar een fatsoenlijk ogend straatbeeld. Allerlei belastingen en heffingen betaalt de burger voor het onderhoud van het openbaar gebied en dat onderhoud is dus een verplichting van de belasting en heffingontvanger. OPA ging in de vorige campagne op pad om rondom de stad, en dan vooral ook bij in- en uitvalswegen de verkeer- en aanduidingborden te reinigen. Diverse toezeggingen in de laatste raadsperiode hebben helaas niet het gewenste gevolg gehad, dus is het weer een speerpunt. Per slot van rekening heeft een verrommeld en vies openbaar gebied geen goede voorbeeldfunctie om te volgen voor zijn inwoners en is niet uitnodigend voor onze bezoekers. Om van de onveiligheid tengevolge van slecht zichtbare verkeersborden en kapotte bestrating nog te zwijgen.


002 - Ondersteuning zorg door onder andere GRATIS parkeren en openbaar vervoer voor de beroeps en mantelzorgers
Ook Tilburg heeft de mond vol van een participerende overheid en leunt steeds meer op mantelzorg. Ook de thuiszorg en andere beroepszorg moet er voor zorgen dat de burger langer zelfstandig woont. Je moet bij een dergelijk streven echter ook kijken waar je in de marge kunt bijdragen in het slagen van dit soort processen. Minder formulierenstress, maar zeker ook praktijkverbeteringen die de mantel en beroepszorg aan huis vermakkelijken. Eventueel een gratis openbaar vervoer en op maat gemaakte parkeerversoepelingen voor zorgers zijn relatief lichte offers van een (gemeentelijke) overheid die ook echt achter, naast en vóór hun mantel- en beroepszorgverleners wil staan.


003 - Idioot oplopende en standaard wordende kosten bij betalingsachterstanden (overheidsbelasting-heffingen en boetes) afschaffen
Natuurlijk is het geweldig dat de gemeente bij de vorige begroting 4 miljoen heeft uitgetrokken voor de schuldenbestrijding bij de burgers. Maar ondanks het prijzenswaardige karakter is het vooral symptoombestrijding. Weliswaar welkom natuurlijk, maar een beetje mosterd na de maaltijd. We moeten onmiddellijk werk gaan maken van het rigoureus afschaffen van de idiote verdienmodellen die een schuld binnen afzienbare tijd doen oplopen tot een veelvoud van de oorspronkelijke achterstand of boete. Met die algemeen geworden incassomethodes (overheidheffingen/belastingen/boetes, huurachterstanden, nutsbedrijven, zorgverzekeringen etc.) beboeten we rechtstreeks en op een criminele wijze mensen die niet tot de hogere inkomensgroepen behoren en dus makkelijk prooi worden van de deze nieuwe inhaligheid.


004 - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning waaronder het hele scala aan zorg dat in 2014 door de landelijke overheid over de schutting naar de gemeenten werd gegooid, moet beter gaan functioneren aan de basis
Hoewel allerlei geruststellingen zoals overschotten (10% in Tilburg) op toch al verlaagde WMO budgetten zouden doen geloven dat het allemaal wel goed zit vertelt de dagelijkse praktijk een tegengesteld verhaal. Onbegrijpelijke procedures, wazige adviezen, lange wachttijden, verlammende bureaucratie, en vooral een ambtelijk uitgangspunt met als sfeerbepaler; wantrouwen. OPA begint al voor de verkiezingen met een wekelijks spreekuur dat als try-out gaat starten in de Reeshof om daarna uitgerold te worden over de hele gemeente. We streven naar een spreekuur waarop iedereen welkom is die de weg kwijt dreigt te raken in bureaucratie in welke vorm dan ook. Natuurlijk alle WMO vraagstukken maar ook bouw- of verbouwvergunningen, ontheffingen, uitkeringen, hulp in welke vorm dan ook. Op het (armoede)congres(je) van de vorige burgemeester (Noordanus) in de Tilburgse wijk Stokhasselt sprak een deskundige op dat gebied heel duidelijk uit dat een substantieel gedeelte van de armoede in Nederland volledig te danken is aan de onduidelijkheid in de hulpverlening op het gebied van formulieren, zorgtracés, loketantwoorden etc. Vooral die uitspraak en de dagelijkse praktijk zoals die vanuit onze achterban ons bereikt heeft ons doen besluiten tot directe hulpverlening vanuit eigen gelederen om ook de sturing aan te kunnen wijzen in de gemeentelijke aanpak.


005 - Bouwen voor jongeren, en voor ouderen (dus het begin en het einde van de wooncarrière ) om doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen
De behoefte aan starterwoningen voor jongeren en de "we willen kleiner" woningen voor ouderen is aantoonbaar groot. (ook landelijk) Maar beide woonsegmenten zijn niet zo winstgevend voor de woningmarkt als de (duurdere) tussengroepen. Toch moeten we als overheden onze partners in de woningbouw overtuigen van deze maatschappelijke noodzaak. Middels sturing bij grond en vergunninguitgiften kan dat. Lukt overtuigen niet dan moet de (lokale) overheid middelen als grondprijzen, subsidies, vergunningverleningen en andere faciliteringen inzetten om het beoogde doel te bereiken.


006 - Cityring snel veiliger, praktischer en logischer
Destijds was de komst van cityring al zeer bestreden (vooral lokale partijen waarschuwden destijds voor de problemen waar nu mee gekampt wordt). In de loop der jaren is de ergernis van de gebruikers en helaas het aantal (ernstige) ongelukken alleen maar opgelopen. OPA pleit voor directe verkeersmaatregelen zoals een effectieve veiligheidscontrole ter beveiliging van de cityring en fysieke maatregelen om de snelheid eruit te halen (drempels/sluizen). Dat het Openbaar Ministerie niet wil controleren is voor ons geen argument. Het betreft verongelukkende Tilburgers. Dus moeten we zelf gaan controleren. Eventueel gefinancierd door de boetes en anders uit de algemene middelen of andere reservepotjes. Voor de lange duur moet zo snel mogelijk onderzocht worden of een andere structuur van de Cityring niet toch een betere en veiligere doorstroming garandeert. Geheel of gedeeltelijk tweerichtingsverkeer moet daarbij een optie zijn. Een ander aandachtspunt is de uitrijpositie van de brandweer die in het gevaar komt op het moment dat de cityring dichtslibt om wat voor reden dan ook en elders in de stad een beroep op de hulpdiensten wordt gedaan. Ook de aanrijpositie van alle hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) bij ongelukken op of aan de cityring zelf moet sterk verbetert worden.


007 - Tilburgse evenementen zoals kermis en Mundial betaalbaarder voor de eigen inwoners
Al jaren is bekend dat de Tilburgse kermis naast de grootste kermis van de Benelux ongeveer ook de duurste kermis in de Benelux is. Voor OPA hoeft de kermis van Tilburg niet groter en/of langer te duren. Maar de prijsstelling mag voor, in ieder geval, de eigen inwoners wel wat vriendelijker. Zodat de Tilburgse kermisliefhebber niet de stad uit hoeft om betaalbare kermissen te bezoeken. Voor wat betreft een aantal andere evenementen zou een korting voor inwoners vanwege stedelijk ervaren ongemak eveneens op zijn plaats zijn. Voor OPA is de Kerst- of winterkermis niet perse een mislukking. Hoewel een creatievere en meer winterse kijk op het aangeboden amusement de winterpret zeker aanzienlijk zou kunnen verhogen. (ijsbaan, langlaufpiste, verkoopchaletjes, etc.)


008 - Een groener Tilburg, met natuur en klimaat als "doel" op alle dossiers, moet het stadsklimaat en de leefbaarheid aanzienlijk verhogen
Naast de inmiddels beloofde investeringen in het groen bij de ontwikkeling van het city/winkelcentrum, waar zeker naar uitgekeken wordt sinds de kaalslag rond stadskantoor 1 is een groen- en natuurbesef in de hele stad alleen maar uitermate bevorderlijk voor een leefbaar en gezond milieu en klimaat in de stad. OPA zal zich dan ook blijven inspannen om bij elke stadsontwikkeling het groene belang voor aan op het wensenlijstje te plaatsen, in alle wijken en dorpen van Tilburg, in en buiten de bebouwde kom.


009 - Tilburg moet voorzichtiger omgaan met de miljoenen voor stadsontwikkelingen die vooral in de topwinsten van projectontwikkelaars verdwijnen
Natuurlijk is de tendens dat een gemeente deels afhankelijk is van investerende partners op vrijwel alle ontwikkelingsgebieden (industrie, centrumontwikkeling, woningbouw, etc.) Toch komt in de huidige, ook Tilburgse, praktijk wel erg veel stadsontwikkelinggeld uiteindelijk terecht aan de winstkant van de balans van projectontwikkelaars en grote aannemingsbedrijven. Betere en tijdige signalering van bijvoorbeeld uit de hand lopende kosten zou hier een einde aan moeten maken. Het fout gaan van aanbestedingsprocessen en grof overschrijden van geraamde kosten trekt een te grote wissel op de financiën van de stad. Het lijkt erop dat de gemeentelijke organisatie de oren teveel laat hangen naar de luimen van de projectontwikkelaars en vastgoedboeren en daarbij de menselijke maat en belangen van de Tilburgse inwoners ongewild veronachtzaamt,..


010 - Met meer historisch besef stadsontwikkelingen uitvoeren en niet inwoners confronteren met voldongen feiten bij beeldbepalende of emotioneel belangrijke stedelijke onderwerpen
Het stadkantoor is een sprekend voorbeeld van een groot deel van de betrokken bevolking dat geschrokken was van de haast rücksichtsloze in gang gezette ontwikkelingen. Een weggemanipuleerd verdiend stadsreferendum (13.000 handtekeningen) heeft tenminste als gevolg enig stedelijk historisch inzicht opgeleverd. Op dit moment staat het "Blauwe sociale dienst gebouw," in de Spoorzone hetzelfde te gebeuren indien de politiek niet raadsbreed een vuist laat zien om dit soort bureaucratische voorbereidingen te verbieden. OPA bepleit om beslissingen rondom dit soort, de ziel van de stad, aangaande gebouwen, gebieden, monumenten, straatbeelden, parken of tradities altijd onderdeel te laten zijn van een staddiscussie via de democratisch gekozen gemeenteraad.


011 - Monumenten en hun plaats zijn onderdeel van de (verhalen van) de stad evenals de herdenking van de bevrijding van Tilburg op 27 oktober
In 2017 verdwenen plotsklaps de oorlogsmonumenten van hun oorspronkelijke en door een dankbare bevolking gegunde plaats. Mede op verzoek van een groep herdenkers werd de Factoriumtuin ingericht als een soort bevrijdings-verzamel-tuin ( een collega politica noemde het "een monumentenbegraafplaats) waar vanaf vorig jaar op 4 mei de algemene dodenherdenking plaatsvindt. Er is toen besloten om ook vanaf vorig jaar de plaatselijke bevrijding op 27 oktober niet meer te herdenken. OPA heeft met een nieuwe herdenkingsorganisatie op 27 oktober die herdenking toch op een passende wijze gehouden met ongeveer eenzelfde bezoekersaantal als andere jaren (circa 200) Met living statues, re-enacters, de lagere monumentadoptiescholen, pipes and drums, een bescheiden fanfare, een bloemenhulde, the last post, een film met spreker en muzikale omlijsting in de zaal van het Factorium en later een gezellig bevrijdingsfeest in de stadhuisstraat is hopelijk een nieuwe traditie gestart. Ook dit jaar zal OPA meewerken aan de herdenking van de Tilburgse bevrijding en ook in 2019 als heel Brabant (groots) de 75-jarige bevrijding van Brabant viert zal Tilburg, dankzij onder andere OPA niet achterblijven.


012 - Cultuur en sport zijn bronnen van gezondheid en welzijn. Zowel op beroeps als amateurniveau zijn het onmisbare aanjagers voor een gezonde maatschappij
Dat sport als vitamine voor de gezondheid werkt behoeft geen uitleg en sport kan zich zowel op prof- als amateurgebied gesteund weten door OPA. Cultuur laat mensen (anders) denken en het is een manier om problemen aan de kaak te stellen en een oplossing te zoeken. Cultuur bevordert het welbevinden, de verbinding en de gezondheid. Cultuureducatie is belangrijk voor alle leeftijden met nadruk op de allerjongsten. De basisschool krijgt steeds meer aandacht en muziek zit gelukkig weer in de lift. OPA vind dat vanaf de babyleeftijd (oa ) op Kinderdagverblijven muziek (door vakkrachten en scholing) ingezet moet worden vanwege de positieve ontwikkeling op de hersenen, en de sociale/emotionele en de taal/spraakontwikkeling. Als het zingen weer goed aangeleerd wordt, is het niet zo slecht als kinderen op de basisschool komen. Heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stem, het belang van samen zingen, de mondmotoriek. En van 0-4 jaar is de leergevoeligste periode in een leven. Cultuur beoefenen betekend een tegenwicht voor het materiële. Beeldende expressie, tekenen schilderen, dansen, zingen fotografie allemaal dingen die je blij kunnen maken zonder dat het veel geld kost. Ontwikkeling hiervan blijft belangrijk en essentieel voor een volwaardig karakter.


013 - Veiligheid, leefbaarheid en normen en waarden overal
Inspanning op het gebied van georganiseerde criminaliteit is hard nodig en Tilburg zal best niet achterblijven in de legale/illegale wietcultuur van Nederland op allerlei gebied. De betiteling als hoofdstad van de Europese Wietcultuur heeft OPA vanaf de eerste aanduiding ernstig bestreden. Natuurlijk moeten ook motorclubs zich houden aan de wet en hard aangepakt worden als daar aanleiding toe is. Maar elke georganiseerde grote crimineel is hoogstwaarschijnlijk gestart als ongeorganiseerde kleine crimineel en kan het beste in die fase preventief opgespoord en aangepakt/gecorrigeerd worden. Het klinkt helaas als een terugkerend refrein maar meer blauw op straat en een betere (efficiëntere en effectievere) inzet van het gemotiveerde politiepotentieel op de werkvloer is zeker een speerpunt van OPA.


Download hier het programma
welkom | kandidaten | programma | activiteiten | media | contact