Verkiezingsprogramma 2014-2018

Op 19 maart mogen de bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot naar de stembus om hun lokale politieke voorkeur uit te spreken.
Door te stemmen op een geloofwaardige kandidaat kunt u direct invloed uitoefenen op het lokale bestuur van uw gemeente.

Om u een goed beeld te geven waarvoor OPA Tilburg staat, kunt u hieronder lezen hoe wij uw stem gaan omzetten in daadkracht.

~~ Laat uw stem niet verloren gaan! ~~

Spoorzone
Herschikking van waarden en wensen. Invulling van park, licht recreatieve, en culturele functies waarbij bepaalde commerciële partijen geïnteresseerd kunnen worden in de aldus rondom onstane stadsparkzoom. Commerciële investeerders kunnen gezocht worden in de zorg, onderwijs, cultuur, horeca en ontspanning.


Winkelgebied
Heden en toekomst; Nu eens niet het hoofd laten hangen als iets even niet lukt maar doorzetten op de ingeslagen weg waar de pluspunten zich al een beetje laten zien. Het huidige centrum is in een eeuw of zo gegroeid tot wat het nu is en enkele verwaarloosde delen, zoals om en aanliggende straten, zijn de laatste jaren succesvol opgewaardeerd binnen het begrip dwaalgebied. Het verder opleuken van deze centrumdelen door gerichte bouwacties (renovaties en nieuwe invullingen) maar zeker ook door verlevendigpogingen middels straatmeubilair (speeltoestellen & verpozingshoekjes) en culturele inzet zoals straattheater, minimarktjes, demopresentaties en andere reuring kan Tilburg nog meer aangename en prettige verblijfsstad voor de Tilburger en de welkome bezoeker maken.
Vaak is de som van delen zoals bij een gevarieerd (kleinschaliger) winkel en commercie-aanbod in een stad als Tilburg, een stuk wenselijker en op termijn levensvatbaarder dan de invulling met een detailmastodont als de Bijenkorf of een Primarkt.
Ergo geen verdunning en dus verwatering middels detailhandeldicteerders van het winkelgebied maar concentratie, inspanning en investering in het huidige gebied voor verscheidenheid en menselijke maat.
Laten we bij het eventueel verwelkomen van grootwinkelbedrijven ook kijken naar de inkooppolitiek en werkwijzen van deze vaak wereldspelers. De Tilburgse burger liet wijsheid, nuchterheid en inzicht zien toen in een referendum (2009) de Mall werd afgeserveerd. Dat was een duidelijke keuze voor gevarieerde kleinschaligheid en een goed bereikbare winkelspreiding.


Stappegoor
De bovenstadse functie van het gebied versterken door het in stand houden van het huidige aanbod (studeren, sport, bioscoop) en verder bevriezen en eventueel nog uitbreiden op woonwijkniveau en karakter. Dus geen XXL super.


Zorg
Zoals bij elke zichzelf respecterende politieke partij is de zorg voor de daaraan aangewezen medemens de eerste plicht op afstand van alle andere plichten. Hoe zich dat gaat ontwikkelen in de nabije toekomst en wat precies de rol van de gemeente daarbij zal worden is nog enigszins in het ongewisse. Voor ons is duidelijk dat de zorg voor zowel behoeftig jong en oud een ambitiekader vormt dat ver uitstijgt boven de ambitiekaders die graag in verband worden gebracht met succesvolle steden en geldverbrassende overheden en instituties, als banken, verzekeringen, zorginstellingen, bouwverenigingen, projectontwikkelaars en andere hemelbestormers.
Wij denken dat de ambitie om alle steunkousen in Tilburg voor de koffie aan te krijgen i.p.v. door tijdgebrek tegen de avond pas, ook en zeker de inspanning van het lokale bestuur waard is. En beduidend meer waard is dan de zoveelste kantorenaperotstrots langs de E58.
Hoe, waar, wat en wie zweeft momenteel nog boven bestuurlijk Nederland en duidelijkheid van de landelijke beslissers zal noodzakelijk zijn om op lokaal niveau denkramen te gaan vormen en posities in te gaan nemen. Vooralsnog lijkt het OPA nuttig om aan het bed en persoonlijk zaken lokaal te gaan regelen maar het overzicht en de aansturing centraler te doen om niet per dorp, stad of gehucht, lokaal allerlei wielen uit te moeten gaan vinden, die toch echt rond blijken te zijn.


Stadhuis
Ondanks het feit dat OPA een nieuwe partij in het Tilburgse is, zijn diverse van onze kandidaten niet onbekend met het reilen en zeilen van de gemeentelijke burelen in de laatste decennia en de mate van de bouwkundige en comforttechnische staat. Zoals bij Oma thuis op de badkamer en de keuken vanalles aan te merken is zal dat zeker ook het geval zijn bij de drie (of meer) Tilburgse stadskantoren, hoewel door de jaren heen inhaalslagen en opknapbeurten de gebouwen redelijk oppeil hebben gehouden. Misschien is een historische onderhouds en aanpassingsrapportage op zijn plaats om inzicht te krijgen in de werkelijk noodzakelijke investeringen in de gemeentelijke kantoren. Goed geld naar slecht gooien in geval ingrijpende renovatie, gedeeltelijke aankoop/huur of nieuwbouw, kan altijd nog.


Studenten & onderwijs
Tilburg heeft een enorm goede reputatie hoog te houden als onderwijs & studentenstad. Daar moet blijvend in geïnvesteerd worden. Niet in het minst omdat ook niet geringe geldstromen naar Tilburg vloeien vanuit de landelijke onderwijsambities op allerlei gebied. Ook die financiële en anderzinse inspanningen dragen bij tot de leefbaarheid van onze stad en de reuring op allerlei gebied. OPA (en oma) steunde van oudsher al de motivatie en ijverigheid van de lerende Tilburgertjes door het belonen van een goed rapport, en zal dat ook op een breder front zoals het huidige Tilburgse studie en leefaanbod voor studenten blijven doen.


Industrieterreinen
Het zou wel eens nuttig kunnen zijn om wat nieuwere bedrijfsterreinen een beetje onder de pet te houden en de aandacht van naar Tilburg kijkende vestigingszoekers te richten op bestaande en te renoveren industrie en bedrijfsterreinen. Vaak liggen die bestaande terreinen al dichter bij potentiële baneninvullerswijken en infrastructurele voorzieningen als openbaar vervoer en fietsroutes. Dat een dergelijke visie geen volledig op slot gooien van nieuwe industrieterreinen betekend zal duidelijk zijn. Het is bestuurlijk in het algemeen geen noodzaak om als je het ene vooral doet en voorstaat, om dan het andere beslist en perse te laten.


Subsidies en culturele investeringen
Cultuur is vanouds een omstreden definitie die links en rechtsom vaak tegenstrijdig wordt uitgelegd. OPA wil cultuur breed zien en veel uitingen scharen onder het begrip “cultuur.” Van Harmonie tot Kamerorkest en van Tilburgse soapartiest Roy Donders tot stadsdichter Jasper Mikkers. Alle cultuuruitingen moeten indien mogelijk ongeveer een gelijke bijdrage en waardering krijgen. Het getalsmatige waarderingsquotum van het aantal Tilburgers hoeft niet altijd maatgevend te zijn maar is in alle eerlijkheid wel een factor welke een financierende belastinggeldverdeler (gemeentebestuur) minstens moet laten meetellen en zeker niet mag negeren.


Politie en veiligheid
Hoewel de systematiek waarbinnen het politieapparaat momenteel werkt pas is gewijzigd (landelijk één korps) en misschien nog meer naar eenheidsworst neigt door het nieuwe landelijke korps moet aldus OPA de gemeenteraad, als in democratisch gekozen gemeentebestuur, een inspraak krijgen in de prioriteitenstelling van het politiewerk. OPA pretendeert zeker niet het beter te weten maar het verschil tussen Amsterdam en Tilburg en Tilburg en Tjiettjerkstradeel lijkt aantoonbaar genoeg om andere benaderingen per gemeente te kunnen verdedigen op basis van minimale intelligentie. Op beroepsgroep, geaardheid, ras of anderszins gerichte politie-inspanningen zijn en blijven uit den boze. Als groepskenmerken bij criminele activiteiten overduidelijk in het oog lopen kan een meenemen in het recherchewerk wellicht onvermijdelijk en wenselijk zijn om tot een redelijk tot goed resultaat te kunnen komen.
Opa vraagt zich onder andere en met anderen af hoe het kan bestaan dat het politieapparaat als grootste werkgever met ruim 62.000 werknemers (onlangs defensie voorbijgestreeft) en ruime getalsmatige ondersteuning van bedrijfsrecherche en bewakingsdiensten, het voor elkaar krijgt zo onzichtbaar te zijn en blijven in bepaalde wijkdelen en dorpen. De eerste indruk van OPA is duidelijk een manco en inspanningsfout aan de kant van de politiedirectie (commissaris/officier van justitie/burgemeester), openbaar ministerie en lokaal bestuur.


Armoede
Armoede is helaas maar al te vaak een vicieuze cirkel waarbij we gelukkig een voedselbank en een Pater Poels hebben in Tilburg terwijl alleen al dat gegeven een beschamend gevoel zou moeten geven in onze westerse wereld. Laten we proberen te beginnen om onze maatschappij en dus ook Tilburg vriendelijker te maken voor mensen met pech met bijvoorbeeld een andere methodiek voor aanmanings en administratiekosten. Moet je mensen die even of langer financieel niet mee kunnen doen daarvoor tot overmaat van ramp ook nog extra beboeten,..? En soms wel erg onevenredig zwaar. Goede begeleiding, eerlijkere verdeling maar ook een adequate controle moeten standaard worden.


Natuur & Milieu
Misschien zou je het niet zeggen maar Tilburg is één van de groenere steden van Nederland al wordt dat zelden bevestigd door gemeentelijke wedstrijdjes. Ok de omgeving van Tilburg is aangenaam vertoeven voor de groenminnende Tilburger. Zorg, aandacht en prioriteit zijn wel noodzakelijk om dat groene karakter te behouden. OPA wil dan ook de bezuinigingen op het groenonderhoud terugdraaien en tegelijkertijd goedkoper uitvoeren middels doordachtere onderhoudsmethoden. Tilburg en ommelanden zijn natuurtechnisch verwend met zeer uiteenlopende landschappen en een daarbij behorende diversiteit van biotopen. Ruime bebossing, stuifduingebieden, landbouwgebieden, overgangsgebieden, stadsnatuur, etc. etc.
Het uiterst interessante en veelbelovende gebied (… hectares) ten zuidwesten van de stad omvattend o.a Reeshofbos, Wandelbos, Warande, Kaaienstoep, Riels Laag, waterwingebied, Amarant, Groene Kamer, compensatiebos, Dongewijk etc. etc. is al ruim acht jaar aandachtsgebied van de Stichting Milieu Educatief Centrum Reeshofbos en middels een verwevenheid van bestuursfuncties en netwerk belangrijk speerpunt van OPA TILBURG.


Historie & Heembesef
Steun aan de groeperingen in Tilburg en ommelanden die vaak en met verve zich inzetten voor het regionale erfgoed. Vaak vanuit een hobbymatige sfeer maar niet zelden uiterst professioneel en bewonderenswaardig gedreven. Tilburg is al een jaartje of twintig toe aan een breed stadsmuseum waarbinnen een samenwerking tussen huidige musea en historische plekken weer de som van de verschillende delen moet versterken. Te denken (in willekeurige volgorde) aan een muzima, erfgoeddepot, Peerke Donders, Textielmuseum.

De Tilburgse Heemkundekring stuurde onlangs een brief aan de Tilburgse politiek met het oog op de komende verkiezingen waarvan wij hun geuitte verzoeken graag onderschrijven en zullen ondersteunen zoals
• de heropening van de Tilburgse monumentenlijst,
• bescherming wederopbouwerfgoed en
• bescherming religieus erfgoed.
Tilburg wordt door onwetende en minder goed geïnformeerde plaatselijke politici afgeschilderd als een historisch minder belangrijke en aantrekkelijke stad. Niet is minder waar.
Tilburg heeft een rijke historie en een keur aan historische panden en plaatsen die de slopershamers (o.a. burgem. Cees Becht)en bijlen (o.a. burgem. Gerrit Brokx) van onwetende bestuurders hebben overleefd. Het is zaak voor Tilburg om dergelijke dwaasheden te voorkomen en waar nog mogelijk te herstellen.


Giftreinen
Het is een terechte vraag of het giftreinenbeleid wel lokaal kan worden genoemd. Steden zoals Tilburg zijn een onderdeel van een rail-vervoer-ketting die alleen functioneel is als alle schakels aaneengesloten zijn. Dat giftreinen feitelijk taboe zouden moeten zijn in dichtbevolkte gebieden is een beleid waar landelijk op ingezet zou moeten worden en dan graag met ondersteuning en dwang van lokale bestuurders. Van oudsher rijden treinen door stedelijke gebieden met veel potentiele slachtoffers in het geval van rampen (100derden tot duizenden). Ook van oudsher liggen snelwegen juist aan de rand van stedelijke gebieden met aanzienlijk minder slachtoffers in het geval van calamiteiten (10tallen).


Download hier het programma
welkom | kandidaten | programma | activiteiten | media | contact